Konkurs filmowy fundacji Złotowianka o 1% podatku

Do 15 lutego można zgłaszać prace filmowe propagujące przekazywanie 1% podatku na rzecz fundacji Złotowianka

Konkurs
na stworzenie filmu propagującego przekazywanie 1% podatku
na rzecz fundacji Złotowianka

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Złotowianka.

2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami).

3. Cele konkursu:

- powstanie filmu propagującego przekazywanie 1% podatku na rzecz fundacji Złotowianka
- rozwijanie filmowych umiejętności uczniów dzieci, młodzieży i dorosłych
- promowanie fundacji Złotowianka
- zachęcenie darczyńców do przekazywania 1% podatku na rzecz podopiecznych fundacji Złotowianka
- szerzenie idei bezinteresownej pomocy oraz wolontariatu.

4. Organizacja i przebieg konkursu:

1) osoby biorące udział w konkursie nagrywają film propagujący przekazywanie 1% podatku na rzecz fundacji Złotowianka:

- film może być nagrany za pomocą cyfrowej kamery, aparatu fotograficznego lub smartfonu
- długość filmu nie może przekraczać 1 minuty
- plik w formacie mp4, wmv, mov lub avi w rozdzielczości nie mniejszej niż HD (1280x720 pikseli)
- pliki można dostarczyć do siedziby Fundacji Złotowianka osobiście lub wysyłając płytę CD/DVD odpisaną imieniem i nazwiskiem lub wysyłając korzystając z kuriera plików WeTransfer (https://www.wetransfer.com) podając adres mailowy: [email protected].
- do płyty lub emaila należy dostarczyć podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik numer 1).

2) do pracy muszą zostać dołączone 2 oświadczenia następującej treści:

a) „Zgłoszony do konkursu film jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez fundację Złotowianka. Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące ww. materiałów przenoszę na fundację Złotowianka.” – załącznik numer 2

Oświadczenie musi zostać podpisane przez autora filmu, jego prawnego opiekuna (rodzica)
w przypadku osób niepełnoletnich, a także opatrzone datą dzienną.

b) „Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w filmie nagranym przez .....(podać imię i nazwisko autora/-ów filmu)......., zgłoszonym do udziału w konkursie na film propagujący przekazywanie 1% podatku na rzecz fundacji Złotowianka. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie filmu przez fundację Złotowianka za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania filmu z moim wizerunkiem”. – załącznik numer 3

Oświadczenie musi zostać podpisane przez osoby występujące w filmie, ich prawnych opiekunów (rodziców) w przypadku osób niepełnoletnich, a także opatrzone datą dzienną.

3) ocenie podlegają: samodzielność i inwencja w realizowaniu zadania, staranność opracowania i kompozycji, koncepcja i wyjątkowość pomysłu

4) prace należy złożyć do 15.02.2018 roku w siedzibach fundacji Złotowianka w Złotowie (plebania parafii Św. Rocha, ul. Pasterska 2 w Złotowie od pon do pt w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 512 977 766, 519 723 793) albo do filii fundacji w Pile – budynek Dworca PKP przy ul. Zygmunta Starego 1 (I piętro), w każdą środę w godzinach 8.00 – 13.00, tel. 785 465 030

5) jury konkursu zapozna się ze zgromadzonymi pracami, oceni je i wyda werdykt najpóźniej do 25.02.2018 r.

6) autorowi/autorom najlepszych/wyróżnionych prac zostaną przyznane:

- nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
- wyróżnienia o wartości 100 zł

7) organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz nie wyłonienia laureatów konkursu w przypadku zbyt niskiego poziomu nadesłanych prac

8) werdykt jury jest ostateczny.

5. Złożenie pracy, podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

6. Uczestnicy konkursu zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych do celów konkursowych.

7. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Angeliki Leszczyńskiej ([email protected]) lub pod tel. 502 058 564.

Załączniki:

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu