:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 7°C
Wędkarstwo, Uwaga wędkarze regulamin połowu Jeziorkach - zdjęcie, fotografia
Portal zlotowskie.pl 30/04/2019 11:51

Gmina Okonek zarządza tzw. jeziorkami w Podgajach, dlatego burmistrz A. Jasiłek podaje do publicznej wiadomości zapisy regulaminu połowu

Regulamin amatorskiego połowu ryb na "Jeziorkach" obowiązywać zacznie 1 maja. 

Łowić tam mogą osoby posiadające kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego. Jeżeli połów odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa, muszą posiadać jego zezwolenie. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

Gmina Okonek posiada uprawnienia do użytkowania gruntu pod wodami stojącymi na podstawie umowy użyczenia zawartej ze starostą złotowskim władającym nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa. 

Regulamin amatorskiego połowu ryb na "Jeziorkach w Podgajach"

Prawa, obowiązki i zasady połowu ryb przez osoby uprawnione do wędkowania:

l. Ilekroć w regulaminie używa się nazwy "Jeziorka w Podgajach" należy pod tym rozumieć

nieruchomość gruntową m l w obrębie Podgaje pokrytą wodami stojącymi, którą użytkuje

Gmina Okonek na podstawie zawartej umowy ze Starostą Złotowskim.

2. Każdy wędkarz posiadający kartę wędkarską - obywatel Polski i cudzoziemiec

po uiszczeniu opłaty określonej w niniejszym regulaminie ma prawo wędkować na wodach

Gminy Okonek- Jeziorka w Podgajach zgodnie z przyjętymi poniżej zasadami.

3. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.

4. W ramach łowiska i dziennego limitu połowu ryb pod opieką osoby pełnoletniej

posiadającej zezwolenie mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną

wędkę bez prawa połowu na żywą lub martwą rybkę i spinning.

5. Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb może udostępnić jedną ze swoich

wędek do wędkowania współmałżonkowi w granicach stanowiska i dziennego limitu

połowu.

6. Dopuszcza się wędkowanie w celach szkoleniowych grup młodzieży nieposiadających kart

wędkarskich i opłat indywidualnych, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne

uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez Burmistrza Okonka. Każda osoba z grupy ma

prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska

i dziennego limitu połowu przysługującego wędkarzowi posiadającemu zezwolenie.

7. W czasie wędkowania wędki musza być pod stałym nadzorem ich właściciela.

Przed opuszczeniem stanowiska wędki należy wyjąć z wody.

8. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, pomostu wędkarskiego jeśli

są rozgrywane zawody wędkarskie, jeżeli organizator wywiesi ogłoszenie na dzień przed

terminem organizacji zawodów.

9. Zabrania się amatorskich połowów kuszą.

10. Organizowanie zawodów wędkarskich wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia

na zasadach i warunkach uzgodnionych z burmistrzem, przy czym zawody mogą odbywać

się tylko na żywej rybie.

11. Uczestników zobowiązuje się do wypuszczenia złowionych ryb po zakończeniu zawodów.

12. Wędkarz przed i po zakończeniu wędkowania jest zobowiązany dokładnie wysprzątać

stanowisko, a osoby wędkujące z pomostu wysprzątać pomost i wejście na pomost

w promieniu 5 m.

13. Zakazuje się połowu ryb ze środków pływających.

14. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

15. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie

wędki.

16. Łowiąc ryby metodą spiningową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną przynętę

sztuczną.

17. Amatorski połów ryb może się odbywać:

a. bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;

b. za pomocą wędziska o grubości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką

zakończoną:

- jednym haczykiem z przynętą albo nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza

rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej

niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy

30 mm.

c. pod lodem za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego

linką zakończoną: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza,

rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm;

sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może

mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza

obwód koła o średnicy 20 mm.

18. Wędkarz łowiący ryby w okresie zimowym pod lodem może używać tylko jednej wędki

w otworach lodowych nie większych niż 20 cm wykonanych w odległości nie mniejszej niż

2 m od siebie. Zabroniony jest połów na żywą i martwą rybkę.

19. Na Jeziorkach w Podgajach wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej i nocnej.

20. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych jak

tarliska, mateczniki oraz przechowywania i zabierać ryb poniżej i powyżej wymiaru

ochronnego. Ryby niewymiarowe i w okresie ochronnym muszą być natychmiast

wpuszczone do wody. Możliwe jest wprowadzenie czasowych ograniczeń w łowieniu ryb,

szczególnie w przypadku zarybiania jezior.

21. Obowiązują następujące limity ilościowe złowionych i zabieranych z łowiska ryb w ciągu

doby:

a. Sandacz, Szczupak - 2 szt. łącznie

b. Węgorz - 2 szt.

c. Lin - 2 szt.

d. Leszcz - do 5 kg lub 3 szt. (bez limitu wagowego)

e. Sum- 4 szt.

f. Jaź, kleń- do 5 kg łącznie

g. Płoć, wzdręga, okoń - do 5 kg łącznie

h. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach

nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby

i. Limity połowu nie dotyczą amura, karpia, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego

23. Obowiązują następujące okresy ochro im e ryb:

a. Sum-od dnia l stycznia do dnia 31 maja

b. Szczupak- od dnia l grudnia do dnia 30 kwietnia,

c. Sandacz - od dnia l stycznia do dnia 31 maja,

d. Leszcz- od dnia 2 maja do dnia 31 maja,

24. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada

w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

25. Obowiązuje zakaz budowy nowych kładek bez zgody Burmistrza Okonka. Istniejące

już kładki wymagają zgody na użytkowanie. Obowiązuje zakaz połowu z kładek przez

osoby nie posiadające ww. zgody i uregulowanych płatności.

26. Wędkarz podczas wędkowania musi mieć przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie

na wędkowanie, miarkę do mierzenia złowionych ryb, przyrząd do wyciągania haczyka

z pyszczka ryby.

27. Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty,

sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

28. Zakazuje się:

a. sprzedaży złowionych ryb;

b. rozdawania złowionych ryb na terenie łowiska;

c. obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

29. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać

wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach.

30. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami

spinningową lub muchową.

31. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na

przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej

wynosi nie więcej niż l m x l m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

32. Prawo kontroli na jeziorach mają Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka,

Policja, osoby upoważnione przez burmistrza Okonka, Straż Leśna.

33. Naruszenie niniejszego regulaminu wiąże się z sankcjami przewidzianymi w przepisach

prawa oraz zatrzymaniem zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie

obowiązujące ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku

o rybactwie śródlądowym oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu

innych organizmów żyjących w wodzie.

35. Burmistrz Okonka może wyrazić zgodę na wydanie nieodpłatnego zezwolenia na połów ryb.

36. Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorkach w Podgajach.

a. opłaty za wędkowanie należy wnosić wyłącznie w formie wpłaty na rachunek bankowy

prowadzony w SBL Zlotów O/Okonek o nr: 83 8941 1016 0050 0861 2000 0080

wskazując odbiorcę: Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek;

b. wpłata na rachunek powinna zawierać:

- imię i nazwisko wędkarza

- serię i numer karty wędkarskiej

- okres wędkowania (np. sezon 2019, 14- dni od dnia ... do dnia ... , 7 dni- od dnia ...

do dnia ... , 3 dni - od dnia ... do dnia ..... , l dzień- ....... )

- dopisek" Zezwolenie Jeziorka w Podgajach"

c. w przypadku opłat za zezwolenie okresowe bezwzględnie należy wskazań konkretny

zakres dni. Zezwolenia okresowe powyżej l dnia można wnieść tylko na okres kolejno

4 następujących po sobie dni. Samowolny podział opłaty i okresu wędkowania jest

niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.

d. przy zezwoleniach okresowych godziny połowu wyznacza obowiązujący powszechnie

kalendarz. Wędkarz korzystający z zezwolenia okresowego (w tym jednodniowego)

rozpoczynający połów nocny w ostatnim dniu zezwolenia ma prawo zakończyć

wędkowanie w dniu kolejnym nie później jednak niż do godz. 8 °0.

e. odcinek wpłaty (lub wydruk potwierdzający przelew środków) traktowany jest jako

zezwolenie wraz z kartą wędkarską.

f. ustala się następujące stawki podstawowe opłat za wędkowanie:

Sposób wędkowania sezon 14 dni 7 dni 3 dni l dzi

Pe/ny zakres zgodnie z regulaminem 50,00 z/ 35,00 25,00 20,00 15,00

Pe/na oplata za wędkowanie w 2019 roku na Jeziorkach w Podgajach wynosi 25 zł.

 

g. ustala się następujące ulgi w opłatach za wędkowanie:

- wprowadza się 50 % zniżkę w odniesieniu do opłaty podstawowej dla osób w wieku

powyżej 65 lat, z I grupa inwalidztwa, młodzieży uczącej (oraz studentów) w wieku

od 14 do 25 roku życia, posiadaczy Karty Dużej Rodziny;

- zwalnia się z opłaty za 2019 rok wędkarzy, którzy opłacili składki na ochronę

i zagospodarowanie wód użytkowanych przez Okręg Nadnotecki Polskiego Związku

Wędkarskiego w Pile.

h. organizator zawodów wędkarskich, w których biorą udział wędkarze nieposiadający

indywidualnego zezwolenia na wędkowanie na Jeziorkach w Podgajach zobowiązany jest

najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym organizację zawodów do

wniesienia opłaty za każdego uczestnika bez zezwolenia w kwocie 5,00 zł. Jednocześnie

w tym samym terminie organizator zawodów zobowiązany jest do przekazania imiennej

listy uczestników zawodów z wyszczególnieniem informacji o posiadanych

zezwoleniach.

 

Łukasz Opłatek

Reklama

Uwaga wędkarze, jest regulamin połowu na "Jeziorkach" komentarze opinie

 • gość 2019-05-01 02:40:37

  Wskazane było by zasypać kanał którym wpływają ryby ze zbiornika .

 • Gość - niezalogowany 2019-05-01 08:22:25

  Może ktoś podać lokalizację tych jeziorem?

 • Magistrat. - niezalogowany 2019-05-01 13:22:29

  Za co mamy płacić, skoro tam ryby wyklusowane od kilku lat, straż nie potrafila pilnować nocnych klusoli. A w dzień sledzili wędkarzy. Jedynie tylko na pierwszym jeziorku trochę plotek ocalało. A tak poza tym nic tam nie ma.

 • Mysza - niezalogowany 2019-05-01 20:06:00

  Przeczytałem zrozumiałem pozdrawiam i połamania (najlepiej krzesełka)

 • Gość - niezalogowany 2019-05-01 22:23:37

  Dlaczego w powiecie pilskim zlotowskim chodzieskim itp nie może powstać zbiornik no kill z prawdziwego zdarzenia czemu nasz rejon jest 100 lat za murzynami

 • Gość - niezalogowany 2019-05-04 21:50:08

  Oleś już się szykuje

 • Gość - niezalogowany 2019-05-05 14:59:02

  " Jeziorka" moga byc no kill jak chcesz

 • Gość - niezalogowany 2019-05-05 18:41:22

  Na "Jeziorkach" mozesz miec no kill...

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Mechanika Pojazdowa Części

AUTO MAR Warsztat samochodowy zaprasza na: Obsługę i naprawę klimatyzacji, Wulkanizacje, Wymianę zawieszeń, sprzęgieł, olejów, hamulców, pasków,..


AGRO-KREDYT DLA ROLNIKÓW

AGRO KREDYT DLA ROLNIKÓW - najwyższa przyznawalność, najlepiej liczony dochód. Dedykowany doradca dla rolników, dojazd do klienta. Tel. 508-615-949


Auto Szpon Elektromechanik

Oferuję usługi elektromechaniczne : naprawa rozruszników oraz alternatorów, instalacje elektryczne, systemy: airbag, abs, esp, centralne zamki, car..


Praca od zaraz!

UWAGA! W związku z dynamicznym rozwojem firmy, firma euroFASADA Więcbork poszukuje pracowników do produkcji stolarki aluminiowej, do montażu..


Mechanika Pojazdowa-Serwis

MECHANIKA POJAZDOWA AUTO MAR naprawa zawieszeń pojazdów naprawa układów hamulcowych wymiana sprzęgieł naprawa i wymiana układu wydechowego..


Planuje zakup w 2019/2020

Planuje zakup w 2019/2020 mieszkania 3pok. lub małego domu do remontu. Proszę o kontakt osoby zainteresowane sprzedażą w tym czasie.


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez zlotowskie.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Angelika Leszczyńska, Mariusz Leszczyński “Leszczyńscy” S. C. z siedzibą w Złotów 77 – 400, Wojska Polskiego 2

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"