:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 12°C

W złotowskim ratuszu dyskutowali nad powstaniem Złotowskiego Domu Kultury

Samorządowcy, złotowskim ratuszu dyskutowali powstaniem Złotowskiego Kultury - zdjęcie, fotografia
Portal zlotowskie.pl 21/02/2019 12:36

W złotowskim ratuszu zakończyło się spotkanie radnych z burmistrzem w sprawie utworzenia Złotowskiego Domu Kultury

Podczas spotkania radni rozmawiali o planach działania i inwestycjach na kolejne lata i powołaniu Złotowskiego Domu Kultury. Według wstępnych założeń kultura będzie oddzielona od sportu. Księgowością zajmie się Centrum Usług Wspólnych a obiektami i imprezami sportowymi zarządzać będzie Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.  Propozycją władz miasta, Złotowski Dom Kultury miałby rozpocząć swą działalność od 1 lipca 2019. O utworzeniu takiego tworu ma zadecydować Rada Miejska. 

 

Poniżej prezentujemy przygotowany projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami z 2018 r.: poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) i art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianą z 2018 r. poz. 1608) Rada Miejska w Złotowie  uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminny dom kultury działający w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Złotowski Dom Kultury.

§ 2. Siedziba Złotowskiego Domu Kultury mieści się w Złotowie.

§ 3. Złotowski Dom Kultury działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasto Złotów, oraz poza granicami kraju.

§ 4. Do zakresu działania Złotowskiego Domu Kultury należy prowadzenie działalności kulturalnej; upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej; zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych oraz informacyjnych społeczeństwa Gminy Miasto Złotów; uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej; promowanie Gminy Miasto Złotów.

§ 5. Złotowski Dom Kultury nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianą z 2018 r. poz. 1608).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Prezentujemy również część projektu statutu Złotowskiego Domu Kultury. 

Podstawowym celem Złotowskiego Domu Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych lokalnej społeczności poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz aktywności obywatelskiej.

2. Zakres działania Złotowskiego Domu Kultury obejmuje:

1) współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, środowiskami artystycznymi, animatorami i twórcami kultury,

2) tworzenie i realizację programu opartego na wydarzeniach artystycznych reprezentujących różne dziedziny sztuki oraz działania interdyscyplinarne,

3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką i aktywnością fizyczną,

4) tworzenie warunków do kultywowania tradycji i podtrzymywania postaw patriotycznych,

5) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej;

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

7) prowadzenie pracowni artystycznych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

8) organizowanie wystaw i innych imprez okolicznościowych,

9) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach kultury,

10) organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali i imprez kulturalnych, projektów muzycznych,

11) inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy Miasto Złotów,

12) promowanie Gminy Miasto Złotów.

 

§ 6. Złotowski Dom Kultury realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, w tym stowarzyszeniami, fundacjami i przedsiębiorcami.

 

§ 7. Złotowskim Domem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

 

§ 8. 1. Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury powołuje Burmistrz Miasta Złotowa na okres 5-letniej kadencji.

2. Kandydat na Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury zostaje wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotowa w trybie ustalonym przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego na podstawie art. 16 ust. 6 ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).

 

§ 9. Burmistrz Miasta Złotowa dokonuje wobec Dyrektora wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, którym jest Złotowski Dom Kultury.

 

§ 10. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1) zarządzanie Złotowskim Domem Kultury w sposób zmierzający do realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności tej instytucji oraz program jej działania, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) dokonywanie w imieniu Złotowskiego Domu Kultury czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych;

3) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Złotowskiego Domu Kultury;

4) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania,

5) sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,

6) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej,

7) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Złotowskiego Domu Kultury,

8) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Złotowskiego Domu Kultury oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

 

§ 11. 1. Przy Złotowskim Domu Kultury działa Rada Programowa, która jest organem doradczym Dyrektora.

2. Rada Programowa składa się z pieciu członków wybieranych przez Burmistrza Miasta Złotowa na 5-letnią kadencję spośród osób dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie kultury, w szczególności twórców.

3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu.

4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

5. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Burmistrz Miasta Złotowa w ciągu 30 dni od daty jej powołania. Kolejne posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora.

6. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:

1) złożenia przez członka Rady rezygnacji,

2) śmierci członka Rady,

3) odwołania członka Rady.

 

§ 12. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor.

 

§ 13. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w istotnych sprawach związanych z działalnością Złotowskiego Domu Kultury,

2) doradzanie w zakresie wypracowywania nowych form prowadzenia działalności Złotowskiego Domu Kultury,

3) pomoc doradcza w zakresie problemów pojawiających się w działalności Złotowskiego Domu Kultury.

 

§ 14. Źródła finansowania Złotowskiego Domu Kultury obejmują:

1) źródła wewnętrzne:

a) środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

c) środki z prowadzonej działalności dodatkowej, o której mowa w § 15;

2) źródła zewnętrzne:

a) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miasto Złotów,

b) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu innych, aniżeli Gmina Miasto Złotów, jednostek samorządu terytorialnego,

c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa,

d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

e) środki otrzymane od w ramach darowizn.

 

§ 15. Złotowski Dom Kultury może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie:

1) organizacji zleconych przez inne instytucje lub osoby przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym,

2) organizacji uroczystości rodzinnych i okolicznościowych,

3) organizacji konferencji, kursów i szkoleń,

4) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych,

5) sprzedaży własnych wydawnictw,

6) produkcji i opracowywania filmów dokumentalnych, popularno-naukowych, oświatowych i kulturalnych,

7) usług reklamowych i marketingowych realizowanych przy okazji organizowanych wydarzeń.

 

Reklama

W złotowskim ratuszu dyskutowali nad powstaniem Złotowskiego Domu Kultury komentarze opinie

 • gość 2019-02-21 15:23:41

  Dzień Ojczystego Języka jest dzisiaj obchodzony. Najpierw rzeczownik a później przymiotnik. Nazwa powinna brzmieć : Dom Kultury w Złotowie. I znowu Ludzie będą mówić ZDK. Tak jak było ZCAS. Nikt nie mówił Złotowskie Centrum...tylko ZCAS.
  Czy uzgadnialiście z polonistami ?

 • gość 2019-02-21 15:57:09

  Ponad 10 lat temu już próbowano przywrócić Dom Kultury ale Wełniak z Chorabikową to przewrócili.

 • gość 2019-02-21 17:33:14

  A w Krajence działa i to bardzo dobrze, no i koncerty lepsze jak w Złotowie.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 17:39:30

  A po co to? Przecież w Złotowie i tak sami hejterzy i nikomu się nic nie podoba.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 19:47:14

  Kultura dawno kulała, jakaś tam była, i tyle. Prawda taka, że przez zasiedzenie zarządzających. Nowy rozdział, nowe nadzieje. Nie zadowoli się wszystkich, ale przynajmniej będą nowe pomysły i wieksza chęć do pracy, a tu już coś.

 • gość 2019-02-21 20:17:53

  Już nawet wiem kto będzie dyrektorem ktoś z komitetu poparcia.

 • gość 2019-02-22 21:44:15

  Litości i znowu zatrudnią 16 osób, które będą pobierały wynagrodzenie i 2 razy w roku zorganizują spotkanie przy świecach. Nic więcej dawniej się nie działo. Nie było dosłownie nic. wszystkie środki pochłonęły wynagrodzenia. Koniec z darmowymi koncertami i spektaklami teatralnymi. Główny finansjer miasta pozbywa się pracy. To główne założenie tworzenia domu kultury. Brawo gajowy.

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Praca od zaraz!

UWAGA! W związku z dynamicznym rozwojem firmy, firma euroFASADA Więcbork poszukuje pracowników do produkcji stolarki aluminiowej, do montażu..


Planuje zakup w 2019/2020

Planuje zakup w 2019/2020 mieszkania 3pok. lub małego domu do remontu. Proszę o kontakt osoby zainteresowane sprzedażą w tym czasie.


AGRO-KREDYT DLA ROLNIKÓW

AGRO KREDYT DLA ROLNIKÓW - najwyższa przyznawalność, najlepiej liczony dochód. Dedykowany doradca dla rolników, dojazd do klienta. Tel. 508-615-949


Auto Szpon Elektromechanik

Oferuję usługi elektromechaniczne : naprawa rozruszników oraz alternatorów, instalacje elektryczne, systemy: airbag, abs, esp, centralne zamki, car..


Mechanika Pojazdowa-Serwis

MECHANIKA POJAZDOWA AUTO MAR naprawa zawieszeń pojazdów naprawa układów hamulcowych wymiana sprzęgieł naprawa i wymiana układu wydechowego..


Eko-Trans Mariola Kujawa Skup Złomu Usługi Transportowe-Prace Ziemne-Rozbiórki ul.Ks.B.Domańskiego 27 Krajenka


Mechanika Pojazdowa Części

AUTO MAR Warsztat samochodowy zaprasza na: Obsługę i naprawę klimatyzacji, Wulkanizacje, Wymianę zawieszeń, sprzęgieł, olejów, hamulców, pasków,..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez zlotowskie.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Angelika Leszczyńska, Mariusz Leszczyński “Leszczyńscy” S. C. z siedzibą w Złotów 77 – 400, Wojska Polskiego 2

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"