Regulamin


§ 1

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego zlotowskie.pl
 2. Właścicielem portalu informacyjnego zlotowskie.pl są Angelika Leszczyńska i Mariusz Leszczyński prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Angelika Leszczyńska, Mariusz LeszczyńskiŚ “Leszczyńscy” S. C. ul. Wojska Polskiego 2, 77 – 400 Złotów,
 3. Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, Numer 121 ), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, Numer 1 422 ), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, Numer 827 ), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, Numer 1182 ).

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Portal – portal informacyjny „zlotowskie.pl”, dostępny pod adresem www.zlotowskie.pl
 2. Gazeta – tygodnik „Aktualności Lokalne”.
 3. Wydawca – Angelika Leszczyńska i Mariusz Leszczyński prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Angelika Leszczyńska, Mariusz Leszczyński “Leszczyńscy” S. C. w Złotowie będący właścicielami Portalu.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług Portalu.
 5. Wpis – każda informacja wprowadzana na Portal, w szczególności artykuł, ogłoszenie, wpis do bazy firm lub komentarz.
 6. Element graficzny – zdjęcie lub logo załączane do Wpisu
 7. Netykieta – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie.

§ 3

Zakładanie i korzystanie z konta

 1. Przed pierwszym skorzystaniem z Portalu Użytkownik dokonuje rejestracji swojego konta za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Portalu podając swój adres poczty elektronicznej, wybrany przez siebie login oraz hasło. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że akceptuje zasady Regulaminu.
 2. W celu korzystania z usług Portalu zarejestrowany Użytkownik loguje się na swoje konto wykorzystując podany przy rejestracji login oraz hasło.
 3. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić prawidłowe zabezpieczenie wybranego w wyniku rejestracji loginu i hasła przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację określonego wyżej zobowiązania.
 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać swoje konto na Portalu do celów zgodnych z prawem i korzystać z niego w taki sposób, aby nie narazić na szkodę Wydawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 4

Ogólne zasady dokonywania Wpisów

 1. W celu dokonania Wpisu Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz znajdujący się na stronie internetowej Portalu.
 2. Treść Wpisów należy wpisywać nie używając dużych liter, chyba, że wymagają tego zasady pisowni polskiej. Nie będą przyjmowane ogłoszenia i wpisy celowo rozpoczynające się w sposób wymuszający usytuowanie ich jako pierwsze, zachowując kolejność alfabetyczną.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika publikacji treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania, dokonania zmiany lub usunięcia Wpisu niezgodnego z niniejszym Regulaminem.
 5. Za niezgodne z Regulaminem uważa się w szczególności:
  • wpisy sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  • wpisy naruszające dobra osobiste Wydawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich,
  • wpisy mające charakter obraźliwy lub niestosowny,
  • wpisy, których treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Portalu.
 6. Załączane przez Użytkownika elementy graficzne muszą spełniać następujące wymagania:
  • plik musi być zapisany w formacie jpg,
  • wielkość dołączonego pliku nie może przekroczyć 300 kB,
  • Użytkownik musi być właścicielem zdjęcia lub posiadać prawo do jego wykorzystywania.
 7. Publikację Wpisu płatnego Użytkownik może opłacić za pośrednictwem Internetu w chwili nadawania Wpisu, korzystając z jednej z wybranych form płatności, dostępnych na Portalu.
 8. Zamiar otrzymania faktury VAT Użytkownik zgłasza przy wypełnianiu formularza Wpisu podając jednocześnie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 9. Użytkownik zostanie poinformowany o przebiegu realizacji transakcji płatniczej przez Internet poprzez otrzymanie potwierdzenia na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 10. W przypadku odrzucenia transakcji płatniczej Wpis zostanie automatycznie usunięty z Portalu po 48 godzinach od daty odrzucenia transakcji.

§ 5

Zasady publikacji ogłoszeń

 1. Publikacja ogłoszenia jest dokonywana na podstawie formularza znajdującego się na stronie internetowej Portalu, wypełnianego przez Użytkownika. Poprzez wybranie opcji „Dodaj ogłoszenie” Użytkownik oświadcza, że akceptuje zasady Regulaminu.
 2. Ogłoszenie jest publikowane, według wyboru Użytkownika, w Gazecie, na Portalu bądź w każdym z tych miejsc.
 3. Publikacja ogłoszenia następuje po zaakceptowaniu jego treści przez Wydawcę, co następuje w terminie 24 godzin licząc od wprowadzenia treści ogłoszenia przez Użytkownika, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy oraz w przypadku ogłoszenia płatnego, po otrzymaniu przez Wydawcę informacji o zrealizowanej transakcji.
 4. Użytkownik może załączyć do ogłoszenia zdjęcia oraz skorzystać z opcji wyróżnienia ogłoszenia. Zdjęcia publikowane są wyłącznie na Portalu.
 5. Ogłoszenia publikowane są przez wskazaną przez Użytkownika liczbę edycji, z których każda obejmuje okres 7 dni. Po upływie okresu publikacji ogłoszenia jest ono automatycznie usuwane.
 6. Użytkownik może w każdym czasie w trakcie realizacji zamówienia ogłoszenia zwrócić się do Wydawcy o zmianę treści ogłoszenia lub o usunięcie opublikowanego ogłoszenia. W przypadku usunięcia ogłoszenia Wydawca nie ma obowiązku zwracania Użytkownikowi kosztów publikacji.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w sposobie zapisu treści ogłoszenia oraz samej treści ogłoszenia jeśli jest ono napisane niezgodnie z zasadami pisowni polskiej jak również zmiany błędnie wybranej przez Użytkownika kategorii lub podkategorii.
 8. Użytkownik otrzymuje każdorazowo wiadomość zwrotną na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej z informacją o akceptacji, modyfikacji lub odrzuceniu ogłoszenia.

§ 6

Zasady umieszczania firmy w bazie firm

 1. Wpis do bazy firm znajdującej się na Portalu dokonywany jest na podstawie formularza znajdującego się na stronie internetowej Portalu, wypełnianego przez Użytkownika. Poprzez wybranie opcji „Dodaj firmę” Użytkownik oświadcza, że akceptuje zasady Regulaminu.
 2. Wpis firmy do bazy firm następuje po zaakceptowaniu jego treści przez Wydawcę, co następuje w terminie 24 godzin licząc od wprowadzenia treści wpisu przez Użytkownika, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy oraz, w przypadku wpisu płatnego, po otrzymaniu przez Wydawcę informacji o zrealizowanej transakcji.
 3. Użytkownik może załączyć do wpisu zdjęcia oraz skorzystać z opcji wyróżnienia ogłoszenia.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się do Wydawcy o zmianę treści ogłoszenia lub o usunięcie opublikowanego wpisu w bazie firm. W przypadku usunięcia ogłoszenia Wydawca nie ma obowiązku zwracania Użytkownikowi kosztów publikacji.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w sposobie zapisu treści ogłoszenia oraz samej treści ogłoszenia jeśli jest ono napisane niezgodnie z zasadami pisowni polskiej.
 6. Użytkownik otrzymuje każdorazowo wiadomość zwrotną na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej z informacją o akceptacji, modyfikacji lub odrzuceniu wpisu do bazy firm.

§ 7

Komentarze

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze do treści znajdującej się na Portalu wykorzystując w tym celu formularz dostępny na stronie internetowej Portalu.
 2. Zamieszczenie komentarza wymaga zalogowania się przy wykorzystaniu jednej z następujących metod: Disqus, Facebook, Twitter, Google.
 3. Użytkownik portalu zobowiązany jest do przestrzegania Netykiety.
 4. Każdy Użytkownik chcący dodać komentarz do jakiegokolwiek artykułu, zdjęcia, filmu lub innej treści na portalu musi mieć na uwadze, że jego numer IP jest znany redakcji Portalu.
 5. Komentarz przed opublikowaniem jest poddawany analizie pod kątem zgodności z Regulaminem.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy oraz ich usuwania w razie stwierdzenia ich niezgodności z Regulaminem.
 7. Osoba zainteresowana moderowaniem treści lub usunięciem komentarza może zwrócić się z wnioskiem do Wydawcy o podjęcie stosownych działań. Wnioski należy sporządzić w formie pisemnej, uzasadnić i skierować na adres poczty elektronicznej Wydawcy: [email protected]. lub przesłać Wydawcy wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Portalu.
 8. W przypadku uznania wniosku za zasadny Wydawca dokona moderacji lub usunie komentarz z Portalu.

§ 8

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Wydawcy pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub przekazać Wydawcy wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Portalu nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia pierwszego zakwestionowanego Wpisu.
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji Ogłoszenia i wpisu, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego Ogłoszenia lub wpisu.
 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca, po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą, zobowiązany jest sprostować wady w reklamowanym ogłoszeniu lub wpisie .
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca, według własnego wyboru i możliwości, po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą, zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację ogłoszenia lub wpisu.

§ 9

Zakres odpowiedzialności Wydawcy

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Wydawcy za treść zamieszczanych Wpisów oraz za załączone do nich elementy graficzne.
 2. Czasowa przerwa w świadczeniu usług przez Wydawcę z przyczyn technicznych nie stanowi nienależytego wykonania umowy.
 3. Jeżeli niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publikacji jest spowodowane przez przyczyny leżące po stronie osób trzecich lub przez działanie siły wyższej, odpowiedzialność Wydawcy wobec Użytkownika jest wyłączona.

§ 10

Zakres odpowiedzialności Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wydawcy z tytułu wszelkich szkód po stronie Wydawcy związanych z treścią zamieszczonego Wpisu lub załączonymi do niego elementami graficznymi, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów spornych postępowań, w tym kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa prawnego, a także wszelkich innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z roszczeniami osób trzecich, także w przypadku, gdy stroną postępowania związanego z treścią wpisu będzie pracownik Wydawcy.
 2. Przesłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych ( prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe, pokrewne, z tytułu wynalazków oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, inne), z których wynika jego prawo do posługiwania się informacjami, stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej, a które to informacje mają być użyte w zleconych do publikacji Wpisach. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za prawdziwość tego oświadczenia.

§ 11

Zmiana regulaminu

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę.
 3. Wydawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Regulaminu.

§ 12

Dane adresowe i kontaktowe Wydawcy

 1. Firma Wydawcy: Angelika Leszczyńska, Mariusz Leszczyński “Leszczyńscy” S. C.
 2. Adres Wydawcy: ul. Wojska Polskiego 2, 77-400 Złotów.
 3. Pozostałe dane Wydawcy:
  • NIP: 7671631470,
  • REGON: 300400859.
 4. Dane kontaktowe Wydawcy:
 5. Dane Wspólników:
  • Angelika Leszczyńska, NIP 7671293955, REGON 572045703,
  • Mariusz Leszczyński, NIP 7671195649, REGON 570336595.

§ 13

Polityka prywatności

 1. Korzystanie z podstawowych funkcjonalności Portalu nie wymaga rejestracji, logowania ani podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych i logowanie może być wymagane przy korzystaniu z określonych funkcji Portalu, w szczególności dokonywania wpisów.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Żadne dane Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo, w szczególności ujawnianie logów na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy ścigania lub realizacja zobowiązań w szczególności dochodzenie nieopłaconych należności.
 4. W ramach serwisu stosowane są pliki cookies. Używane są one, żeby lepiej zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu i dostosować go tak, aby korzystanie z niego było jeszcze przyjemniejsze i efektywniejsze. Cookies stosowane są także w celach reklamowych i statystycznych. Żadne z cookies stosowanych przez Wydawcę Portalu nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika.
 5. Cookies można kontrolować z poziomu przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki Użytkownik może wybrać opcję, która nie pozwoli na zapisywanie żadnych cookies.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu